ΑΧΑΪΑ: Αναστολή διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων Κλειτορίας – Καλαβρύτων

«Αναστολή διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων Κλειτορίας και Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 361 / 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθμ. 90/31.07.2020 και 91/31.07.2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, με τις οποίες καθορίστηκαν χώροι, όροι, τέλη και ορίστηκαν επιτροπές διεξαγωγής κλπ. για τις εμποροπανηγύρεις Καλαβρύτων και Κλειτορίας, αντίστοιχα, για το έτος 2020».
2. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48595/31.07.2020 (ΦΕΚ 3159/τ. Β’) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.07.2020 (ΦΕΚ 3165/τ. Β’) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50680/11.08.2020 (ΦΕΚ 3363/τ. Β’) απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη -Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και 31.8.2020».
5. Τα από 16/09/2020 και 17/09/2020 Πρακτικά των Επιτροπών Διαχείρισης Εμποροπανηγύρεων Δημοτικών Ενοτήτων Καλαβρύτων και Κλειτορίας, αντίστοιχα, οι οποίες επιτροπές αποφάσισαν την μη διεξαγωγή των Εμποροπανηγύρεων Καλαβρύτων και Κλειτορίας για το έτος 2020, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και τη μη δυνατότητας τήρησης των προβλεπόμενων από το Νόμο μέτρων για το σκοπό αυτό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναστέλλουμε τη διεξαγωγή των Εμποροπανηγύρεων Καλαβρύτων και Κλειτορίας για το έτος 2020, λόγω των επικρατούντων συνθηκών και της αδυναμίας τήρησης των προβλεπόμενων, στην υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.07.2020 (ΦΕΚ 3165/τ. Β’) μέτρων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανάσιος Παπαδόπουλος